Zakres usług obejmuje:

- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

- Prowadzenie ewidencji wyposażenia.

- Prowadzenie rejestrów VAT.

- Sprawdzanie formalnej poprawności dokumentów

- Sporządzanie dowodów wewnętrznych, faktur wewnętrznych i innych niezbędnych zestawień

- Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zobowiązań podatkowych

- Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, VAT, VAT-UE)

- Przekazanie Klientowi informacji o wysokości podatków i ZUS-ów ( także przygotowanie przelewów )

- Sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP, banków , firm leasingowych.

- Nadzór doradcy podatkowego i zatwierdzenie przez niego deklaracji oraz wysokości zobowiązań podatkowych.

- Porady podatkowe, pomoc i konsultacje w bieżących sprawach na każdym etapie działania firmy

- Reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych.

- Sporządzenie zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L.

Istnieje możliwość wyboru opodatkowania w dwóch formach:

1. Wg zasad ogólnych ( skala podatkowa 18% lub 32 % )

2. Wg 19% podatku liniowego

Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o PDOF, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Ponadto, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy o PDOF, obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób:

1) wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,

2) prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,

3) duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wskazane podmioty prowadzą podatkową księgę, jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 14 ustawy o PDOF, za poprzedni rok podatkowy nie osiągnęły co najmniej równowartości 2.000.000 euro w przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego dany rok podatkowy. 
Limit przychodów za 2016 rok, obligujący do prowadzenia w 2017 roku ksiąg handlowych wynosi 8.595.200 zł

 

Centrum Informacji Księgowej
Biura Księgowe
Krajowa Izba Doradców Podatkowych