Zakres usług obejmuje:

- Prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- Prowadzenie ewidencji wyposażenia.

- Prowadzenie rejestrów VAT

- Sporządzanie comiesięcznych zestawień obrotów i sald

- Analizę i uzgadnianie rozrachunków

- Sporządzanie raportów o wynikach finansowych firmy

- Sporządzanie faktur wewnętrznych, not księgowych i poleceń księgowania

- Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zobowiązań podatkowych

- Sporządzanie deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT, VAT-UE )

- Sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP, banków, firm leasingowych itp.

- Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale/ funduszu własnym

- Nadzór doradcy podatkowego i zatwierdzenie przez niego deklaracji oraz wysokości zobowiązań podatkowych.

- Porady podatkowe

- Reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych.

Centrum Informacji Księgowej
Biura Księgowe
Krajowa Izba Doradców Podatkowych