Zakres usług obejmuje:

Usługi kadrowe:

- prowadzenie akt osobowych pracowników

- sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy

- prowadzenie ewidencji : czasu pracy, urlopowej, zasiłkowej

- wypełnianie druków pracowniczych : Rp-7, zaświadczeń do banku, opieki społecznej itp.

- sporządzanie umów cywilnoprawnych : zlecenia i o dzieło

- prowadzenie zestawień ważności badań lekarskich i szkoleń BHP

- przygotowanie dokumentacji do przyznania emerytury


Usługi płacowe:

- kompleksowe naliczanie list płac

- naliczanie zasiłków chorobowych

- sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego: PIT-4R, PIT-11, PIT-40


ZUS:

- przygotowanie i elektroniczne wysyłanie deklaracji i raportów do ZUS

- zgłoszenia pracowników i członków rodzin do ubezpieczeń

- wnioski do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego


Dodatkowe usługi:

- elektroniczne sporządzenie i przesłanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS

- szkolenia BHP

- raporty statystyczne do GUS

- zgłoszenia do Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej

- refundacja składek PFRON

 

Centrum Informacji Księgowej
Biura Księgowe
Krajowa Izba Doradców Podatkowych